Het Projectkoor werkt onder auspiciën van Stichting Ondersteuning Muzikale Projecten Hollands Kroon en/of Arwin Kluft Producties waarop onderstaande policy van toepassing is.

Stichting Ondersteuning Muzikale Projecten en Arwin Kluft Producties hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. en doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Ondersteuning Muzikale Projecten of Arwin Kluft Producties houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of schriftelijk naar:
Wierweg 18
1774NJ Slootdorp

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan projecten welke door Stichting Ondersteuning Muzikale Projecten of Arwin Kluft Producties worden georganiseerd dan wel waar zij bij betrokken zijn.
 • Het bezoeken van concerten of projecten welke door Stichting Ondersteuning Muzikale Projecten of Arwin Kluft Producties worden georganiseerd dan wel waar zij bij betrokken zijn.
 • Het versturen van relevante informatie t.a.v. repetities en/of uitvoeringen of om u op de hoogte te brengen van nieuwe producties. (maximaal 2x per jaar)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam of voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Stemsoort ( sopraan, alt, tenor, bas ) of instrument

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft worden in ons systeem opgeslagen. Daarnaast maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internet omgeving. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij wij hiervoor wettelijk worden verplicht door een gerechtelijke macht.

 BEWAARTERMIJN

Stichting Ondersteuning Muzikale Projecten of Arwin Kluft Producties bewaart uw persoonsgegevens om u eventueel jaarlijks op de hoogte te houden van nieuwe activiteiten doch niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In geval de Stichting Ondersteuning Muzikale Projecten en/of Arwin Kluft Producties wordt opgeheven zullen de gegevens worden vernietigd.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle bestuursleden of daarvoor aangewezen personen binnen de Stichting Ondersteuning Muzikale Projecten of Arwin Kluft Producties die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.